Salgs- og leveringsbetingelser

Download

Download som pdf

West Diesel Engineering A/S salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West Diesel Engineering as, H.E. Bluhmesvej 6, 6700 Esbjerg (herefter ”Sælger”) leverancer til køber.

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2. Tilbud, ordre og accept

Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Sælgers tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Sælgers ydelse omfatter alene hvad der fremgår af ordrebekræftelse/faktura. Aftale om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for Sælger uden skriftlig bekræftelse fra Sælger. Sikkerhedsstillelse for det fulde beløb kan til enhver tid kræves – f.eks. i form af bankgaranti – før levering/montering påbegyndes.

3. Priser

Alle priser angives i danske kroner eller Euro ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Sælger berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser. Medmindre andet er aftalt gælder prisen ab lager.

4. Betaling

Medmindre andet er skriftligt aftalt skal betaling ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr.

5. Annullering og ændring af ordren

Såfremt Sælger godkender en ændring eller annullering af ordren er Køber pligtig at betale de med ændringen eller annulleringen forbundne omkostninger. Ved hel eller delvis annullering er Køber endvidere pligtig til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste. 

6. Produktinformation og – ændringer

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger skriftligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke.

7. Købers forsinkelse

Vedrørende Købers forsinkelse henvises til NLM 94, herunder pkt. 19 og 20.

8. Levering og forsendelse

Leveringstid og leveringssted er som anført i ordrebekræftelsen. Leveringsbetingelser er medmindre andet er aftalt ab lager, således at Køber bærer risikoen og omkostninger i forbindelse med leverancen.

9. Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

10. Ansvar for tingsskade før overtagelsen

Sælger er ansvarlig for enhver skade på Leverancen, som opstår, før risikoen er gået over på Køber. Dette gælder uanset skadens årsag, med mindre skaden er forårsaget af Køber eller nogen, for hvem han bærer ansvaret. Selv om Sælger i henhold til dette punkt ikke måtte bære ansvaret for skade på Leverancen. kan Køber kræve, at Sælger på Købers bekostning udbeder skaden.

Sælger er alene ansvarlig for skade på Købers ejendom før overtagelsen af leverancen. hvis det kan bevises, at skaden i forbindelse med udførelsen af leverancen er forvoldt ved uagtsomhed af Sælger eller af nogen, som han bærer ansvaret for. Sælger er dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab. tabt fortjeneste eller andre Økonomiske konsekvenstab.

11. Mangler og reklamation

Ved levering skal Køber straks, og senest inden 3 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks og senest 14 dage efter manglen er eller burde være opdaget give Sælger skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks

Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Har Køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende. Anvendes leverancen mere intensivt, end det er aftalt, eller mere intensivt end det måtte forudsættes ved aftalens indgåelse forkortes denne periode forholdsmæssigt.

Sælger er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber. For dele af leverancen, som er repareret eller udskiftet påtager Sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for den oprindelige leverance i et tidsrum på 12 måneder. For leverancens øvrige dele forlænges den nævnte periode kun med det tidsrum, leverancen ikke har kunnet anvendes som følge af mangler. Uanset førnævnte gælder Sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af leverancen ud over 24 måneder fra overtagelsen.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af leverancen. Sælgers ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Køber, af konstruktioner som er foreskrevet/specificeret af Køber, af fejlagtigt udført forberedende arbejde fra Købers side og omstændigheder indtruffet efter overtagelsen, herunder mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse fra Købers side, ændringer i leverancen foretaget af Køber uden Sælgers skriftlige samtykke, reparationer som Køber har udført på fejlagtig måde og normal slitage og forringelse.

Leverandøren har intet ansvar for mangler ud over ovennævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i Sælgers ansvar gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed

12. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Sælger på Købers vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Sælgers ejendomsforbehold.

Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.

Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal Sælger efter påkrav fra Køber bekræfte dette.

13. Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 2.000.000,00 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

14. Force majeure

Sælger er ikke erstatningsansvarlig overfor køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

15. Produktansvar

Køberen skal holde Sælger skadesløs i den udstrækning Sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Sælger jf. nedenstående pkt. a og b ikke er ansvarlig for overfor køberen.

Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen:

  1. a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse,
  2. b) på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager.

De nævnte begrænsninger i Sælgers ansvar gælder ikke, hvis Sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

For produktansvar i øvrigt hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I intet tilfælde er Sælger ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

16. Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten, eller såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen – ved Byretten i Esbjerg under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

I øvrigt henvises til NLM 94´s bestemmelser, som – idet omfang parternes aftaleforhold  ikke er reguleret af ovenstående – er gældende for vor samhandel.