Asset 11 FAST DELIVERY
Asset 23 3-5 DAYS DELIVERY IF ON STOCK
Asset 16 CUSTOMER SERVICE OPEN ALL WEEKDAYS: 08.00 - 15.30 GMT+1

Salgs- og Leveringsbetingelser

 

Indledning

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer fra West Diesel Engineering A/S, H.E. Bluhmesvej 6, 6700, Esbjerg, herefter ("Leverandøren") til danske kunder.

Ordreprocedure

Endelig aftale mellem kunden og Leverandøren anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på Leverandørens server. Leverandøren fremsender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer.

Dokumentation

Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, idet denne kan være relevant i forbindelse med ombytning, fortrydelse eller reklamation. Faktura sendes elektronisk til den opgivne mail-adresse. Den elektroniske faktura honoreres og behandles efter samme regler som papirbaserede fakturaer.

Priser

Alle opgivne priser er inkl. moms, andre afgifter og gebyrer. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare.

Forsendelsesomkostninger

Levering af varer til en samlet pris der overstiger kr. 800,00 sker fragtfrit. Ved levering af mindre varepartier til under kr. 800,00 sker levering til nærmeste afhentningssted og kan ikke sendes med omdeling. Ved leverancer under kr. 800,00 betales fragtomkostninger af kunden. Fragtomkostningerne vil i disse tilfælde afhænge af størrelsen på de bestilte varer og vil fremgå af ordrebekræftelsen.

Betaling

Betaling kan ske med følgende betalingskort: DANKORT, VISA, MASTERCARD, MOBILPAY.

Hvis kunden ønsker at betale med betalingskort, trækkes beløbet først på kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af kundens konto.

Leverandørens betalingsløsning er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. 

Forsinket betaling

Ved forsinket betaling påløber der et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Leverandøren udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser med mindst 10 dages mellemrum, hvorefter kravet tages til inkasso.
Der påløber morarenter svarende til rentelovens sats, indtil betaling sker.

Leveringssted

Levering sker kun til danske adresser med undtagelse af Grønland og Færøerne.
Leveringstiden er normalt 2-3 arbejdsdage. Leverandøren kan imidlertid ikke afgive en garanti for leveringsdato, da leverancen kan blive forsinket hos fremmed fragtfører, eller der kan være tidspunkter, hvor specielle produkter/materialer er i restordre.
Hvis leverancen bliver forsinket, underretter Leverandøren snarest muligt kunden herom pr. e-mail.
Risikoen for tab eller skade på varen overgår til kunden, når varen er blevet leveret.

Dokumentation og vejledning

I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen. Kunden accepterer, at på enkelte varer forekommer kun engelsk brugsanvisning.
Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Leverandøren skriftligt henvises hertil. Leverandøren forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber.

14 dages fortrydelsesret

Fortryder kunden sit køb, giver Leverandøren fuld returret. Fortrydelsesretten er betinget af at varen returneres i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen. Fortrydelsesretten gælder dog tillige hvis varen er beskadiget eller forringet inden tilbageleveringen og kunden kan påvise, at dette ikke skyldes forsømmelse eller uagtsomhed fra kundens side. Tilbagelevering skal ske på leverandørens nævnte adresse, eller ved at indlevere varen på posthuset til forsendelse til denne adresse, senest 14 dage efter kundens modtagelse af varen.

Returnering af varer

Varer, der returneres, skal ledsages af enten af ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering. Det beløb, som kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering.

Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Leverandørens regning og risiko. I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse Leverandøren om, hvori fejlen eller manglen består. Returnering eller reklamation skal ske til Leverandørens nævnte adresse.

Henvendelser til leverandøren

Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående e-mail, adresse og telefonnummer:
West Diesel Engineering A/S

H E Bluhmesvej 6,

6700, Esbjerg

Email: [email protected]

Tlf. nr. 75 12 70 44

Reklamation

Kunden kan ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig 2 år efter varens levering. Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid, efter at disse blev konstateret eller burde have været konstateret.

Såfremt varen inden for den 2 årige reklamationsfrist, viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, og der er reklameret inden for dette tidsrum og rettidigt i henhold påtager Leverandøren sig at udbedre sådanne fejl og mangler inden for rimelig tid.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Reparation og afhjælpning

Hvis det viser sig ikke at være muligt - eller det ikke af Leverandøren skønnes hensigtsmæssigt - at reparere varen, påtager Leverandøren sig i stedet at levere en ny vare efter modtagelsen af den mangelfulde vare. Leverandøren påtager sig endvidere at refundere kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

Reparation sker på Leverandørens værksted inden for normal arbejdstid.

Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer Leverandøren i stedet købesummen, inkl. kundens udgifter til returnering eller yder kunden et passende afslag i købesummen.

Force Majeure

Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig overfor køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Leverandørens kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, cyber angreb, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Leverandøren samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Ansvar

Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter og præceptiv lovgivning. Leverandøren kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab eller beskadigelse af data. 

Persondata

Leverandørens behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Leverandøren er dataansvarlig for de på hjemmesiden behandlede persondata. Leverandøren har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, mod at persondata, der behandles på hjemmesiden, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Brugere kan kontakte Leverandøren, såfremt de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.

Kunde/ordredata er [ikke] beskyttet ved kryptering under transmission og den efterfølgende opbevaring.

Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 2 år, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for

Leverandøren, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

Oplysninger om kunderne - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af Leverandøren til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

Leverandøren videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. Leverandøren benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

Kontakt til Leverandøren

Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer 75 12 70 44 eller telefaxnummer 75 45 27 70. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse [email protected]

Forbehold for trykfejl m.v.

Leverandøren tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

Ugyldighed

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres ved byretten i Esbjerg, under anvendelse af dansk ret.